การสอนเสริม(ติว)ก่อนการสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยในวันที่ 21 กรฏาคม 2561 ติวสำหรับนักศึกษารหัส 58 - 59  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ ใน โดยมีเนื้อหาในการติวให้ความรู้ ดังนี้ Microsoft office Word, Excel, Power point และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต