บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC)

21 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 21 ส.ค. 61 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปศึกษาดูงานระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์เสรี ชะนะ อาจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้การต้อนรับ และให้เกียรติบรรยายเรื่องระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC)
       การศึกษาดูงานระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด ที่สามารถรองรับผู้เรียนได้แบบไม่จำกัดจำนวน และเป็นการพัฒนามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนนำร่องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมศึกษาการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อนำไปพัฒนางานและบริหารจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น