สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

5 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ 4 ส.ค.61 ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เข้าร่วมในครั้งนี้

ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน นับว่าเป็นสื่อวิชาการที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นสื่อเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดตามที่มาตรฐานการศึกษากำหนด เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนต่ำ สามารถแทรกใส่ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ ลิงค์เว็บไซต์ เป็นต้น ใช้เวลาในการผลิตสั้น และสามารถเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้เห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งส่งเสริมให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน