ให้นักศึกษารหัส 58 - 59 เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบอัตลักษณ์ไอที

17 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2561 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสำหรับนักศึกษา จึงได้มีการจัดสอนเสริม (ติว) ให้กับนักศึกษารหัส 58 - 59  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมหลังใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.30 น.   ให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีตารางการเรียนเสริม (ติว) ดังนี้
...................................................................................................
08.00 - 10.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ 
10.30 - 12.30 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ
...................................................................................................