กิจกรรมแนะนำระบบสารสนเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2

6 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

5 ก.ค. 61 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการกิจกรรมแนะนำระบบสารสนเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการกิจกรรมแนะนำระบบสารสนเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์แนะนำการใช้งานระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (YRU e-Mail) การสอบวักความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้สัญญานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) และศูนย์บรรณสารสนเทศแนะนำการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศอื่นๆ โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้ง