โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กิจกรรม ICT for kids Camp มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

28 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

28 มิ.ย. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-601 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กิจกรรม ICT for kids Camp มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครูและน้องๆ โรงเรียนสาธิต ระดับชั้น ป.3-5
มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 62 คน แบ่งเป็นนักเรียน จำนวน 50 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 12 คน โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม ดังนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวคอมพิวเตอร์การจัดการไฟล์และการสร้างโฟลเดอร์การใช้งานโปรแกรม Paint การนำเสนอเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เทคนิคการใช้งาน Internet รูปแบบการสืบค้นด้วย Google หลักการออกแบบภาพนำเสนอ Infographic แนะนำเครื่องมือในการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม MS-PowerPoint 2013 และการฝึกปฏิบัติ