Workshop : ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

22 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

21 มี.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-602 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Workshop : ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเืพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop : ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และรู้จักประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ ทั้งนี้เป็นการฝึกถ่ายวิดีโอและการตัดต่อวิดีโอผ่านแอพ Kine Master