กิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ครั้งที่ 1

19 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 25-507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นักวิชาการคอพิวเตอร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นการแนะนำการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form การปรับแต่งค่า การนำผลการตอบแบบสอบถามมาใช้งาน และการวิเคราะห์ค่าเพิ่มเติมใน Google Sheet  เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน