กิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

16 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-405 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นักวิชาการคอพิวเตอร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อส่วเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรมากว่า 50 คน