Workshop : ถ่าย อัพ & แชร์คลิป Youtube

9 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

7 มี.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-602 อาคารเทคดนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Workshop : ถ่าย อัพ & แชร์คลิป Youtube

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจัด Workshop : ถ่าย อัพ & แชร์คลิป Youtube ซึ่งเป็นการแนะนำการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ การอัพโหลดวิดีโอจากมือถือลง Youtube การปรับแต่งคลิปผ่าน Youtube และการสร้างช่องและบัญชีการสร้างรายได้จาก Youtube เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษารู้จักใช้เครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้