จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV ประจำปี 2561

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธีการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV (การผลิตสื่อการสอนแอนนิเมชั่นด้วย Adobe Flash อย่างง่าย) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 54 คน โครงการนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อสนองตอบต่อภารกิจการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะแก่บุคลากรทางการศึกษาของสามจังหวัดขายแดนภาคใต้ก่อนจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป