การสอนเสริม(ติว)ก่อนการสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

28 ม.ค. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่นักศึกษารหัส 59-60

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยในวันที่ 27 มกราคม 2561 ติวสำหรับนักศึกษารหัส 59 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ติวสำหรับนักศึกษารหัส 60 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ โดยมีเนื้อหาในการติวให้ความรู้ ดังนี้ Microsoft office Word, Excel, Power point และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต