การอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

17 ม.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม Workshop : การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Classroom เพื่อสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์