workshop การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Aurasma รุ่นที่ 2

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

10 ม.ค. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-604 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดการอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Aurasma รุ่นที่ 2
การอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Aurasma รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) ด้วยการใช้เว็บและแอพลิเคชั่น Aurasma โดยอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบุคลภายนอกที่สนใจ จำนวน 20 คน