ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดความรู้มาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 13 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกะมูดู ห้อง 25-509 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดความรู้มาตรฐานความสามารถด้านภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการประชุมปฏิบัติการระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์ หัวข้อหลัก รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหารายวิชา เพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้และสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้มีอัตลักษณ์บัณทิตที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ข้อนึง คือ "เก่งไอที"