Workshop : หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google map, Google earth

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 25 ต.ค. 60 ณ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง : หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google map, Google earth 

กิจกรรมอบรม หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google map, Google earth เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google apps for education เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Google map และ Google earth โดยมีเนื้อหาการอบรม เช่น การเข้าใช้ Google map การสร้างสถานที่ของตนเอง การดูแผนที่ในมุมมอง Google earth การคำนวณหาระยะทาง การค้นหาสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้