Workshop : การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วย Google form

21 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

20 ก.ย. 60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Workshop : การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วย Google form
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วย Google form โดยมี คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนหรือการทำงานวิจัยต่างๆ ได้