อบรมส่งเสริมการใช้ Google apps เพื่อการเรียนรู้ แก่ นศ.วสส.ยะลา

17 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17สค.60) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ Google apps เพื่อการเรียนรู้ แก่ นศ.วสส.ยะลา โดยมี ดร. นโรดม กิตติเดชานุภาพ กล่าวต้อนรับและให้ความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษา วสส.ยะลา ทั้งสิน 30 คน
การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมส่งเสริมการใช้ Google apps for education เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการทำงาน โดยมีเนื้อหาดังนี้ การใช้ Gmail, Google doc/ form, Google Drive, Google ปฏิทิน และการประยุกต์ใช้ Google apps บนมือถือ ให้ความรู้โดยวิทยากร คือ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และ นายธนภัทร นาคิน