ประชุมชี้แจงกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และอบรมการใช้งาน Google Scholar

17 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการประชุมรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และอบรมการใช้งาน Google Scholar โดยมีนางสาวฟาติน สะนิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร โดยได้เชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2682/2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และอบรมการใช้งาน Google Scholar ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาโดยบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในประเด็นการปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 81 คน