ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม (ติว) โครงการอัตลักษณ์ไอที (ครั้งที่ 2)

7 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสำหรับนักศึกษา จึงได้มีการจัดสอนเสริม (ติว) ให้กับนักศึกษารหัส 57-58  ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมหลังเล็ก ตั้งแต่เวลา 03.00 - 16.30 น. ดังรายชื่อที่แนบ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริม (ติว) โครงการอัตลักษณ์ไอที (ครั้งที่ 2)