แนะนำการใช้งาน e-Learning, e-Mail และ WI-FI แก่นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ

6 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

แนะนำการใช้งาน e-Learning, e-Mail และ WI-FI แก่นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5ก.ค.60 ณ ห้องประชุมซาลัค อาคารคณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำกิจกรรมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยการแนะนำให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Mail) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (YRU Mail) และระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร