ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1 และ รอบพิเศษ / 2560)

25 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบ "ผ่าน" การสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2560
(คลิกที่ชื่อตามข้อ 1. และ 2 เพื่อดูไฟล์ประกาศรายชื่อ)

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 และ 4- 5 มีนาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี รอบพิเศษ /2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 


ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่สอบผ่านตามรายชื่อดังกล่าว รับเกียรติบัตรได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภายในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ นักศึกษาต้องช่วยเหลือตนเองในการรับเกียรติบัตร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
              1. เพื่อความสะดวก ให้นักศึกษาตรวจสอบลำดับที่และลำดับเลขที่ของเกียรติบัตรมาก่อน ตามประกาศรายชื่อ
              2. เมื่อมารับเกีรยติบัตรให้ดูลำดับเลขที่ และเซ็นชื่อรับเกียรติบัตร ในใบทะเบียนคุมเกียรติบัตรฯ ทุกคน
              3. รับเกียรติบัตร ซึ่งเกียรติบัตรจะแยกเป็นชุดๆ ตามลำดับเลขที่เกียรติบัตร เมื่อรับเสร็จให้เก็บเข้าที่เดิม เพื่อความสะดวกของนักศึกษาที่มารับต่อไป

- หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบเจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 23200