บุคลากร

ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
(รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20004)

อีเมล์ : narodom.k@yru.ac.th


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
(ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23200)

อีเมล์ : rattanaporn.s@yru.ac.th


นายธนภัทร นาคิน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23200)

อีเมล์ : thanapat.n@yru.ac.th


นายมะอูเซ็ง กอแล
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23305)

อีเมล์ : ma-ou-seng.k@yru.ac.th


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : zulkiflee.y@yru.ac.th