ประชุมนำเสนอ แนะนำ ติชม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

21 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมือวันที่ 21 เมษายน 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดประชุมนำเสนอ แนะนำ ติชม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ แนะนำ ติชม เสนอแนะ ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบต่อไป