งานเทคโนโลยีสารนเทศเพื่อการบริหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประชุมนำเสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  บริษัท เทพพรหม จำกัด ได้นำเสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนตามคุณลักษณะของระบบตามขอบเขตของสัญญา

แกลเลอรี่