ประชุมนำเสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  บริษัท เทพพรหม จำกัด ได้นำเสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนตามคุณลักษณะของระบบตามขอบเขตของสัญญา