ร่วมประชุมกำหนดรูปแบบเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับกอง และระดับงาน เพื่อกำหนดรูปแบบเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน โดยมีเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้ 
ระดับกอง ได้แก่
1. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ระดับงาน ได้แก่
1. เว็บไซต์งานสำนักงานผู้อำนวยการ
2. เว็บไซต์งานระบบเครือข่าย
3. เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4. เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. เว็บไซต์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
6. เว็บไซต์งานพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศ