ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 3/2559

23 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยมี ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เข้าร่วมรับฟังและได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามที่กำหนด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา