กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน KPI รอบ 1/2566 ของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

5 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.65 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ได้เข้าร่วมกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน KPI รอบ 1/2566 ให้กับบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงกับความต้องการของบุคลากร และหน่วยงาน