ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP

5 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP ระบบหลัก ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน และระบบพัสดุ โดย ผอ.สวท. อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธาน ทีมงานพัฒนาระบบ และ Admin หน่วยงานส่วนราชการ ได้แก่ กองนโยบายและแผน งานการคลัง และงานพัสดุ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ