ประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน KPI รอบ 1/2566 ของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

3 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท. ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน KPI ในรอบ 1/2566 แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร yru erp_v2 และพัฒนาระบบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย