ประชุมกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน KPI รอบ 1/2566

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน KPI รอบ 1/2566 ของบุคลากร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร อาคาร 25 ชั้น 5