ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้เขิญบุคลากรใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP เพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบมีโมดูลหลัก ๆ ดังนี้ งบประมาณ พัสดุ การเงิน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา เป็นประธานในการประชุม และมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 27
ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 25-509 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา