ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริหาร (ITA) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สทว.

5 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. ได้มีการจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) โดยมีวาระ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหัวหน้างาน และชี้แจงนโยบายของหัวหน้างานคนใหม่ การมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานส่วนของการดำเนินงานที่หัวหน้างานคนใหม่รับช่วงต่อ การปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ของบุคลากร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในปี 2566 และอื่นๆ