ประชุม บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

18 พฤศจิกายน 2564 (สุริยา นิภิรมย์) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยา นิภิรมย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน