นำเสนอต้นแบบระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากรองค์กรต้นแบบ (Demo Prototype)

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 ทีมงานสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการนำเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากรองค์กรต้นแบบ (Demo Prototype) ของ #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกันลงมือพัฒนาร่วมกันทดแทนระบบเดิมที่จัดซื้อมา ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบุคลากร ร่วมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานพัฒนาได้มีการสาธิตตัวอย่างระบบบริหารและจ้ดทำงบประมาณ คณะทำงานมั่นใจในการใช้งานระบบ ปีงบประมาณ 2562 ประธานได้มีการขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศเองใช้เองเพื่อความยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่ YRU 4.0