ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2561

24 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ 2/2561