อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรเครือข่าย PR YRU

27 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้ (27มี.ค.61) เมื่อเวลาประมาณ 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร เครือข่าย PR YRU โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา จันทร์วิมาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องพิธีกรคืออะไร การเตรียมความพร้อม และเทคนิคการเป็นพิธีกร โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการภายในคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านนี้ที่มีความสนใจ และทำหน้าที่ด้านการเป็นพิธีกรของหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

นางสาวโนรี แสงรายา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะเจ้าของโครงการ กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรเครือข่าย PR YRU ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะด้านพิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและส่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อองค์กร อีกด้วย