ประเมินโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

27 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการประเมินโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้อง 502 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา