ให้คำปรึกษาการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ

26 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้ให้คำปรึกษาการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ติชม ไปปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในต่อไป