ผลการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานอธิการบดี ศูนย์วิทยบริการ ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์และการจัด Ranking Website ด้วย Webometric ได้เข้าชมภูมิทัศน์และการให้บริการของหน่วยงาน