ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบ erp

7 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการเชิญทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละบทบาทของการพัฒนาระบบการบริหารโครงการและงบประมาณ ERP โดยมีผศ.ดร.นัทที ขจรกิตตยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ และอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของทีมงานพัฒนาระบบดังกล่าว