รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการบริหารโครงการและงบประมาณ ครั้งที่ 1

13 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60 ได้มีการเชิญทีมงานพัฒนาระบบการบริหารโครงการและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าที่การดำเนินงาน และรายงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนทีกำหนด โดย อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทีมงานพัฒนาระบบดังกล่าว ให้สามารดำเนินการตามแผนที่กำหนด