ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

26 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีการประชุมบุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยมีรักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร นางสาวโซฟีนา ยะขุ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการประชุมประเด็นสำคัญดังนี้
- การอบรม Hacking Training
- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร (ดร.ศิริชัย นามบูรี) 
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 - 16.00 น. (เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้นไป
- ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ เช่น ระบบบุคลากร, ระบบจัดหารายได้, ระบบคลังปัญญา (Phase 2), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
- บริหารจัดการเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
- การบริหารจัดการโครงการอบรมบริการวิชาการ ปี 2560
- การบริหารจัดเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
- การบริหารระบบ ERP
- การบริหารระบบ One Stop Service และอื่นๆ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 คน ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา