เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการปิด BA

11 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เชิญบุคลากรในส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมการปิด BA ด้วยระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรองค์กร ERP นำเสนอโดยคุณประจวบ เสาทอง เจ้าหน้าที่งานการคลัง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 25-605