แนะนำการใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ สำหรับคณาจารย์/บุคลากรใหม่

26 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 11 แนะนำการใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ สำหรับคณาจารย์/บุคลากรใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 605 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตารางการอบรม ดังนี้

เวลา

รายละเอียด

หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 09.15 น.

พิธีเปิด

 

09.15 09.30 น.

แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ

อ.ปรีชา พังสุบรรณ (ผอ.สำนักวิทยบริการฯ)

09.30 – 10.30 น.

แนะการใช้ระบบบุคลากร

คุณรอปีมิง แมะเราะ (หนง. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

10.30 – 11.15 น.

แนะนำการใช้อีเมลบุคลากร

11.15 – 12.00 น.

แนะนำการใช้ระบบ e-Learning

คุณธนภัทร นาคิน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

12.00  13.00 น.

พักเที่ยง

 

13.00 – 13.20 น.

แนะนำการให้บริการห้องสมุด

นางสาวนูสีลา ยูมะโซ (รก.หนง.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

13.20 – 14.30 น.

แนะนำการสืบค้น Opac

นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ (บรรณารักษ์)

14.30 – 15.30 น.

แนะนำขั้นตอนการยืม-คืน หนังสือห้องสมุด

นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์ (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)