ประชุม นำเสนอระบบ ERP ใหม่ ส่วนระบบงบประมาณ

28 มิถุนายน 2565 (สุริยา นิภิรมย์) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองนโยบายและแผน ประชุม นำเสนอระบบ ERP และแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบ ERP ในเวอร์ชันใหม่ ให้มีประสิทธิภาพรองรับการทำงาน ของผู้ใช้จากหลายส่วนราชการ