ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ YRU Connect

13 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ​บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ YRU Connect ในรูปแบบ Mobile Application ร่วมกับทีมงานกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในการประชุม