เข้าร่วมประชุมกับธนาคาร UOB ในประเด็นการใช้งานบัญชีธนาคารเสมือน (Virtual Account)

15 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกับธนาคาร UOB เพื่อร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีธนาคารเสมือน (Virtual Account)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม