ประชุม บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

30 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นางโซฟีนา ลาเม็ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน