ประชุม บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

30 มิถุนายน 2563 (โซฟีนา ลาเม็ง) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการดำเนินงานของภายในงาน ณ ห้อง 25-507 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในงาน โดยมีบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน